Báo cáo số 40/BC-SYT ngày 15/02/2020 về công tác phòng, chống Covid-19 tại Thái Bình tính đến 16 giờ ngày 15/02/2020

Báo cáo số 40/BC-SYT ngày 15/02/2020 về công tác phòng, chống Covid-19 tại Thái Bình tính đến 16 giờ ngày 15/02/2020

Bài viết liên quan