chào mừng ngày 20/11

trường tiểu học nam thanh chuản bị 20/11

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nông gia

Ta đây,trâu đấy ai mà quản công .

Bao giờ cây lúa còn bông

                                                                                        Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn