Kế hoạch 216- Phòng, chống dịch bệnh của Phòng GD&ĐT

Ke hoach 216- phong chong dich bệnh.docx

UBND HUYỆN TIỀN HẢI

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 216/KH-PGDĐT

Tiền Hải, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

   KẾ HOẠCH

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của

vi rút Corona gây ra và phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Huyện Tiền Hải về việc đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân trong trường học trên địa bàn huyện Tiền Hải, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong các nhà trường.

2. Yêu cầu

Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên các nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học, sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống với các tình huống diễn biến của dịch bệnh trong trường học.

Phối hợp với cơ sở y tế xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

Triển khai các biện pháp phòng bệnh tại các nhà trường, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

 1. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH
 • 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyên thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.
 • 100% trẻ em, học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

- 100% cơ sở giáo dục phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

 • 100% cơ sở giáo dục đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.
 • Đảm bảo 100% các đơn vị thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức, chỉ đạo điều hành

 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của ngành Giáo dục do đồng chí Trưởng phòng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Trưởng phòng làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí chuyên viên làm ủy viên.
 2. Ban hành kịp thời các văn bản theo sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, chỉ đạo cơ sở thực hiện nghiêm túc các yêu cầu chỉ đạo của cơ quan chức năng và ngành Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh.
 3. Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo y tế trường học (YTTH), Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương và trong nhà trường.
 4. Củng cố và kiện toàn hệ thống y tế trường học về các tiêu chuẩn, quy định về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, quy của trường, lớp nhưng đảm bảo được  việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đối với cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh trong cơ sở giáo dục.

đ. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trường học, tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với trẻ em, học sinh.

 1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

g. Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật, của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh.

h. Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động y tế trường học và phòng chống dịch, bệnh tại các cơ sở giáo dục.

 1. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong các nhà trường

Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương đến cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh; nắm vững

 

tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, qua bangzon, khẩu hiệu, bảng tin, dán bài tuyên truyền ở vị trí dễ nhìn, trong lớp học; tuyên truyền trong giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp, tích hợp vào nội dung giảng dạy ở một số môn học, phát tờ rơi... để cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nắm được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục.

Hướng dẫn học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

Tăng cường sự tham gia của trẻ em, học sinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong các nhà trường.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ sở giáo dục, tổ chức và cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 1. Xây dựng các kịch bản sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong trường học.
  1. huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học.

Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh trong toàn ngành; phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế và các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh trong trường học, theo dõi tình hình dịch bệnh. Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn ở từng cấp học có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh của các trường học. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của UBND huyện và Sở GD&ĐT Thái Bình.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục: Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, theo dõi dịch bệnh; phối hợp với Trạm Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học tại địa phương; phối hợp với Trạm Y tế và các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh, giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona trong trường học; phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ em, học sinh.

  1. huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập trong trường học

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp họp kịp thời để cập nhật thông tin, đánh giá về tình hình dịch bệnh, tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch và có phương án chỉ đạo bổ sung, kịp thời với ứng phó diễn biến của dịch bệnh; tăng cường

 

giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Sở GD&ĐT Thái Bình và UBND huyện Tiền Hải.

Phối hợp với ngành Y tế thực hiện cách ly các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc với trường hợp bệnh; xử lý triệt để các ổ dịch.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho nghỉ làm việc (đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên), nghỉ học (đối với trẻ em, học sinh) để đi khám bệnh đối với các trường hợp ốm, sốt, ho và có các biểu hiện mắc phải dịch bệnh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh trong các nhà trường không hoang mang lo lắng; phối hợp tích cực với ngành y tế xử lý triệt để các ổ dịch; báo cáo thường xuyên về tình hình dịch bệnh tại nhà trường.

  1. huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp họp hàng ngày hoặc đột xuất để cập nhật thông tin, đánh giá về tình hình dịch bệnh, các hoạt động phòng, chống dịch và có phương án chỉ đạo bổ sung, kịp thời với ứng phó diễn biến của dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục;

Tăng cường phối họp với ngành Y tế triển khai các biện pháp: Khoanh vùng ổ dịch; giám sát, cách ly và xử lý các trường hợp mắc bệnh và các trường hợp nghi ngờ do dịch bệnh gây ra;

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục: Thường xuyên cập nhật thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo các điều kiện và phương án trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong trường học; báo cáo thường xuyên tình hình dịch bệnh về Ban Chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Tiền Hải.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục;

Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh về Sở GD&ĐT Thái Bình và UBND huyện Tiền Hải để có phương án xử lý.

Đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ học để các cơ quan chức năng thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch (nếu bệnh dịch còn nghiêm trọng trên địa bàn)

 1. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học

Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học các cấp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

     Phối hợp với các phòng, ban, ngành và tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường truyền thông, huy động sự hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.

 1. Kiểm tra, giám sát

Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập và phân công nhiệm vụ các Đoàn kiểm tra; Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất tại các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp.

Trưởng Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai Kế hoạch của ngành: các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của từng đơn vị, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; báo cáo về Ban Chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp và báo cáo cấp trên.

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, xây dựng kịch bản xử lý các tình huống xảy ra.

Thành lập tổ kiểm tra, tổ công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các nhà trường thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

2. Các cơ sở giáo dục thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý.

      Thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp       do chủng mới của vi rút Corona gây ra và phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Xây dựng Kế hoạch cụ thể về phòng, chống dịch bệnh, báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Phối hợp với địa phương, Trạm Y tế các xã, thị trấn hoặc các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học tại địa phương đảm bảo đồng bộ, khoa học.

Thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn trường lớp.

Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện, của Sở GD&ĐT Thái Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh tại địa phương trong thời gian học sinh nghỉ học; có phương án hỗ trợ học sinh học tập ở nhà; thường xuyên nắm bắt, theo dõi sức cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đặc biệt là cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh có đi du xuân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý trở về từ tâm dịch.  

Xây dựng lịch trực trường, trực nắm bắt thông tin và xử lý tình huống khi cần. báo cáo thường xuyên về tình hình nhà trường, tình hình dịch bệnh về Phòng Giáo dục và Đào tạo và thông báo cho các cơ sở y tế qua số điện thoại đường dây nóng đặc biệt khi có trường hợp bất thường xảy ra.  

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra và phòng, chống dịch bệnh trong mùa đông xuân năm 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải. Yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trong Kế hoạch. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận chuyên môn cấp học) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Thái Bình;

- HU, UBND huyện;

- Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT;

- Các cơ sở giáo dục thuộc Phòng quản lý;

- Website Phòng;  

- Lưu: VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lê Đình Phúc

 

Ke hoach 216- phong chong dich bệnh.docx