KẾ HOẠCH Dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet ở trường TH Nam Thanh năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH

Dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet ở trường

 năm học 2020-2021

PHÒNG GD-ĐT  TIỀN HẢI

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số :…. /KH-THNT

  Nam thanh, ngày 05 tháng  02  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet ở trường

 năm học 2020-2021

 

 
  

 

Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 102/PGDĐT  ngày 03/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về hướng dẫn dạy học và kiểm tra qua Internet tại các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, thực hiện kế hoạch số 83/PGD-ĐT Tiền Hải Trường Tiểu học Nam Thanh  xây dựng kế hoạch  dạy học và kiểm tra qua Internet như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học” thông qua việc dạy học qua Internet để duy trì nề nếp học tập của học học sinh, đảm bảo học sinh được củng cố kiến thức đã học và tiếp tục được học kiến thức mới đảm bảo thời gian kết thúc năm học theo quy định .

- Giúp học sinh trong thời gian ở nhà phòng, chống dịch vẫn được học theo chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo sự thông suất trong cả thời gian nghỉ phòng chống dịch cũng như việc học sinh trở lại trường.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong  các hoạt động giáo dục của nhà trường, trong đó việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khai thác các phần mềm học tập, học liệu từ mạng Internet theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

          2. Yêu cầu

          - Đối với cán bộ giáo viên nhà trường:

          Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai việc dạy học qua việc dạy học qua Internet cho CBGV nhà trường  đảm bảo khoa học, hiệu quả phù hợp với thực tiễn của địa phương; cán bộ, giáo viên phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu, tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.

          - Đối với cha mẹ học sinh và học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến như máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet...; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình, phối hợp hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên như lập tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo; tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

          II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC

          1. Đối tượng

          Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của nhà trường.

          2. Nội dung

          - Dạy học qua Internet là các hình thức dạy học trong đó giáo viên sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của Internet  để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bao gồm ba hệ thống: hệ thống quản lý học tập; hệ thống quản lý nội dung học tập; hệ thống dạy học trực tuyến. Các hệ thống này phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định (theo Công văn 296/SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020, Công văn 102/SGDĐT ngày 03/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình).

          - Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet; giáo viên biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet, tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

          - Giáo viên bộ môn:  Nắm bắt tình hình học tập của học sinh, thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Thông tin đến giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh hàng tuần.

          - Giáo viên chủ nhiệm lớp:  Rà soát các trường hợp khó khăn trong việc tiếp cận học tập qua Interne, báo cáo tình hình cho ban giám hiệu cụ thể từng trường hợp học sinh không tham gia học tập qua Internet.

          - Đối với học sinh:  Được nhà trường cung cấp tài khoản tham gia vào các khóa học, các chuyên đề và các chủ đề học do tổ bộ môn nhà trường xây dựng để thực hiện hoạt động học tập; được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng, ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin qua Internet trước khi tham gia học tập; thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên, hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá quá trình học tập; người học có thể tham gia trực tuyến, trực tiếp tương tác với giáo viên tùy theo điều kiện của mình.

          - Đối với cha mẹ học sinh: Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của học sinh; phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành các nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá

          3. Phương thức tổ chức:

          - Từ ngày 05/02/2021 đến 16/02/2021 nhà  trường xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet thành lập ban chỉ đạo, tổ kỹ thuật, ban kiểm duyệt nội dung bài dạy, bộ phận kiểm tra, giám sát việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh...; trong thời gian này các tổ chuyên môn  và cán bộ, giáo viên kế thừa kinh nghiệm tổ chức dạy học trực tuyến của năm học 2019-2020, thực hiện linh hoạt phương thức tổ chức dạy học cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

          - Từ ngày 17/02/2021, do  tình hình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, học sinh chưa thể trở lại trường, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho các tổ chuyên môn như sau :

          + Bàn bài xây dựng kế hoạch làm học liệu theo tuần các môn học theo khối lớp : Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, khoa học, Lịch sử - địa lí theo kiến thức trong tuần từ tuần 21…..

          + Phân công GV trong tổ khối chuẩn bị bài dạy trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo nhóm lớp trên zalo, Faoebook,…theo từng buổi trong tuần từ tuần 21,… báo cáo BGH về kế hoạch, nội dung, thời gian thực hiện từ đầu các tuần .Sau mỗi buổi dạy báo cáo tình hình dạy và học trên mạng internet.

          Trên đây là Kế hoạch  dạy học và kiểm tra qua Internet của trường tiểu học Nam Thanh ,trong quá trình tổ chức thực hiện có  vướng mắc  gì nhà trường sẽ xin ý kiến phòng Giáo dục và Đào tạo để có hướng giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                    

- Phòng GDDT báo cáo;

- Các tổ chuyên môn thực hiện;

- Lưu VT.                                                                                           

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Sáng

 

 

Bài viết liên quan