VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẦU CỬ

Tiến tới ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong thời gian qua ,UB bầu cử  và UBMTTQ xã đã và đang quán triệt thực hiện qui trình các bước như lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời thành lập tổ bầu cử - tuyên truyền luật bầu cử Quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của các cấp

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẦU CỬ

Tiến tới ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong thời gian qua ,UB bầu cử  và UBMTTQ xã đã và đang quán triệt thực hiện qui trình các bước như lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời thành lập tổ bầu cử - tuyên truyền luật bầu cử Quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của các cấp. Thực hiện chương trình hỏi đáp về luật bầu cử quốc hội và HĐND các cấp. Đảng ủy UBND xã đã giao cho lực lượng công an xã lấy danh sách cử tri, để chuẩn bị cho việcviết danh sách cử tri. Thông qua đó, để các cơ sở thôn nắm chắc về sự biến động trước ngày bầu cử của cử tri trong thôn, đồng thời bổ sung những người còn thiếu vắng hoặc đi làm kinh tế có thể về địa phương nơi cử tri có quyền và nghĩa vụ của công dân. Đồng thời lấy trụ tuyên truyền, kẻ vẽ pa lô áp phích phục vụ cho công tác tuyên truyền từ nay đến ngày bầu cử và chuẩn bị mọi thứ cần thiết , cũng như cơ sở vật chất cho ngày bầu cử. Về mục đích ý nghĩa quan trọng của nơi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, là hình thức dân chủ trực tiếp là phương thức thể hiện ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong việc xây dựng nhà nước nói chung và cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Ở nước ta nói đến việc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông bình đẳng trực tiếp và bỏ  phiếu kín. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 được Quốc hội quyết định tổ chức vào ngày 23/5/2021, trên phạm vi cả nước. Đang là sự kiện chính trị quan trọng đối với cả nước và từng địa phương được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trong giai đoạn 2016-2020. Với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phong an ninh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân- do dân và vì nhân dân, do Đảng ta lãnh đạo cần hiểu và quan tâm đúng mức. Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Nhiệm kì 2021-2026, phải đảm bảo dân chủ, đúng quy luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân bầu đủ đại biểu Quốc hội và HĐND, lấy theo đúng quy định của pháp luật đại biểu được bầu vào phải có chất lượng, cơ cấu hợp lý. Trong đó lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu là trọng tâm , không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo đồng bộ trong việc bố trí sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ đội ngũ lãnh đạo của các địa phương. Vì vậy các tầng lớp nhân dân. Các cử tri cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm cảu mình để tham gia việc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.